Нормативно - правова база бібліотекаря

 1.  З А К О Н У К Р А Ї Н И Проосвіту
 2.  ЗАКОН УКРАЇНИ Прозагальну середню освіту
 3. ІНСТРУКЦІЯ з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунківта інших статей балансу      бюджетнихустанов
 4.  ІНСТРУКЦІЯ з обліку документів, що знаходяться вбібліотечних фондах  
 5.  ІНСТРУКЦІЯ з облікунеоборотнихактивів бюджетних установ
 6. ІНСТРУКЦІЯ зі складання типових форм з обліку тасписання основних засобів, що належатьустановам і організаціям, які утримуютьсяза рахунок державногоабо місцевих бюджетів
 7.  ІНСТРУКЦІЯ про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек Україничерез систему обмінних фондів 
 8.  ІНСТРУКЦІЯ про порядок доставки, комплектування таоблікнавчальноїлітератури 
 9. ІНСТРУКЦІЯ про заходи пожежної безпеки у приміщенняхшкільної бібліотеки 
 10. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Національну доктрину розвитку освіти
 11.  ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 
 12.   ПОРЯДОК визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальнихцінностей
 13.  Про бібліотеки і бібліотечну справу ЗАКОН України від 27.01.1995 р.№ 32/35-ВР (зі змінами та доповненнями)
 14.  Про віднесення до бібліотечних фондів ЛИСТ Державного казначейства України від 22.09.2005 р. № 07-04/1827-7745 
 15.  Про Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI століття")
 16.  Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ Лист Державногоказначейства України від 20.12.2005 р. №07-04/2362-11163
 17. ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
 18.  ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій, на місцях) 
 19.  БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002-01 -01.
 20.  Правила користування бібліотекою

 

Немає коментарів:

Дописати коментар